The Best Off

TBO_LOGO

REGULAMIN PIERWSZEJ EDYCJI

REGULAMIN 1. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
NA NAJLEPSZY SPEKTAKL TEATRU NIEZALEŻNEGO
„The Best Off”

I. Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
a. wyłonienie, wyróżnienie i wspieranie eksploatacji najlepszych spektakli teatru niezależnego
b. pobudzanie współpracy między scenami instytucjonalnymi a scenami niezależnymi
c. wspieranie dokumentacji polskiego teatru niezależnego

2. Cel Konkursu realizowany jest poprzez:
a. model konkursu zakładający partnerstwo scen instytucjonalnych
b. system nagród i wyróżnień
c. działania wspomagające dokumentację teatru niezależnego prowadzone przez Organizatora

II. Organizator Konkursu
1. Konkurs organizowany jest przez podmioty związane porozumieniem partnerskim:
– Fundacja Teatr Nie-Taki (Operatora Konkursu)
– portal teatralny.pl
– co najmniej pięć scen instytucjonalnych

2. Podmiotem realizującym procedurę konkursową w imieniu partnerów jest Fundacja Teatr Nie-Taki, z siedzibą przy ul. Poleskiej 43/29, 51-354 Wrocław, zwany dalej Operatorem Konkursu.

3. Procedura konkursowa rozpoczyna się z chwilą umieszczenia Regulaminu Konkursu na stronie internetowej Konkursu: www.off-konkurs.pl

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być grupy teatralne lub artyści indywidualni, działający na terenie Polski, poza teatrami instytucjonalnymi, którzy realizują własne, autorskie projekty artystyczne i społeczne, oraz samorządnie kształtują swoją drogę twórczą. W sposób szczególny Konkurs jest skierowany do grup i artystów prowadzących poszukiwania artystyczne o charakterze eksperymentalnym i innowacyjnym, a także wpisujących swoja działalność w kontekst społeczny, w którym funkcjonują.

2. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest zgłoszenie spektaklu, który miał premierę nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 roku.

3. Każda grupa teatralna może zgłosić maksymalnie dwa spektakle.

4. Do Konkursu nie będą dopuszczane próby warsztatowe, czytania, słuchowiska, spektakle telewizyjne i spektakle funkcjonujące wyłącznie na nośnikach elektronicznych. Akceptowane są spektakle, które miały otwarte pokazy przedpremierowe, jeśli grupa lub artysta uznaje je za zamkniętą całość.

IV. Zgłoszenie spektakli konkursowych
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje w sposób elektroniczny oraz pisemny
Zgłoszenie elektroniczne obejmuje:
a. Kartę zgłoszenia (dostępną tu), którą należy wysłać na adres: zgloszenia@off-konkurs.pl w tytule wiadomości wpisując OFF-KONKURS
b. nagranie spektaklu (opis wymaganych parametrów nagrania oraz sposobu przesłania go na serwer Konkursu znajduje się w Karcie zgłoszenia)

2. Zgłoszenie pisemne obejmuje przesłanie podpisanej „Karty zgłoszenia” (dostępna tu) oraz materiały promocyjne spektaklu (ulotki, plakaty, inne) i należy je przesłać na adres: Fundacja Teatr Nie-Taki, ul. Leszczyńskiego 4/72, 50-078 Wrocław z dopiskiem The best OFF

3. Zgłoszenie spektaklu w ww. sposób jest równoznaczne ze zgodą na przekazanie nagrania spektaklu oraz materiałów promocyjnych do Archiwum Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie po zakończeniu procedury konkursowej.

4. Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 20 stycznia 2018 roku.

5. W uzasadnionych przypadkach Operator Konkursu, może przedłużyć termin
nadsyłania zgłoszeń do Konkursu.

V. Przebieg Konkursu
1. Konkurs składa się z trzech etapów:
a. do pierwszego etapu Konkursu kwalifikują się wszystkie spektakle, które zostały zgłoszone zgodnie z niniejszym Regulaminem.
b. do drugiego etapu Konkursu przechodzi nie więcej niż 20 spektakli wybranych przez pięcioosobowe jury na podstawie nadesłanych nagrań.
c. w trzecim etapie Konkursu jury ogląda na żywo wyłonione we wcześniejszym etapie propozycje, wybiera najlepszy spektakl niezależny i przyznaje pozostałe nagrody.

VI. Obowiązki uczestnika
1. Uczestnik drugiego etapu Konkursu zobowiązany jest zgłoszone do Konkursu przedstawienie zagrać w okresie od 2 marca do 15 czerwca 2018 roku co najmniej czterokrotnie przy ustaleniu terminów prezentacji z Operatorem Konkursu

2. Uczestnik drugiego etapu Konkursu zobowiązany jest umieścić na swojej stronie internetowej informacje o Konkursie zgodnie z identyfikacją wizualną dostarczoną przez Operatora Konkursu.

VII. Nagrody
1. Nagrodą główną w Konkursie jest rekomendacja do zaproszenia i prezentacji wygranego przez jury spektaklu (zwanego dalej: Nagrodzonym) w co najmniej pięciu teatrach instytucjonalnych lub innego rodzaju instytucjach kultury (zwanych dalej: Partnerami Konkursu) w sezonie 2018/2019. Ostateczna lista Partnerów Konkursu zostanie ogłoszona 30 stycznia 2018 roku.

2. Koszt dofinansowania jednorazowego pokazu spektaklu, jaki poniesie Partner Konkursu goszczący Nagrodzonego nie powinien przekroczyć 10.000 zł. (w tym koszty honorariów, transportu i noclegów). W przypadku, gdy koszt pokazu spektaklu będzie wyższy, różnicę pokrywa Nagrodzony.

3. Nagrodzony ma obowiązek przekazać każdemu z Partnerów Konkursu rzetelnie sporządzony i racjonalny kosztorys oraz rider spektaklu. Na jego podstawie odbędą się negocjacje między Nagrodzonym a Partnerami Konkursu, dotyczące kosztów i terminów prezentacji.

4. Jury Konkursu może rekomendować do nagrodzenia więcej niż jeden spektakl.

5. Jury Konkursu może przyznać dodatkowe indywidualne i zbiorowe nagrody finansowe.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Operator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn.

2. We wszystkich kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje będzie podejmował Operator Konkursu po konsultacji z Partnerami Konkursu.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.off-konkurs.pl. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez Operatora w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród.