The Best Off

TBO_LOGO

REGULAMIN 5. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZY SPEKTAKL TEATRU NIEZALEŻNEGO „The Best Off”

I. Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest:

a. wyłonienie, wyróżnienie i wspieranie eksploatacji najlepszych spektakli teatru niezależnego

b. pobudzanie współpracy między scenami instytucjonalnymi a scenami niezależnymi

c. wspieranie dokumentacji polskiego teatru niezależnego 

2. Cel Konkursu realizowany jest poprzez:

a. model konkursu zakładający partnerstwo scen instytucjonalnych

b. system nagród i wyróżnień

c. działania wspomagające dokumentację teatru niezależnego prowadzone przez Organizatora 

II. Organizator Konkursu 

1. Konkurs organizowany jest przez podmioty związane porozumieniem partnerskim:

– Fundacja Teatr Nie-Taki (Operatora Konkursu)

– co najmniej siedem scen instytucjonalnych

2. Podmiotem realizującym procedurę konkursową w imieniu partnerów jest Fundacja Teatr Nie-Taki, z siedzibą przy ul. Poleskiej 43/29, 51-354 Wrocław, zwana dalej Operatorem Konkursu.

3. Procedura konkursowa rozpoczyna się z chwilą umieszczenia Regulaminu Konkursu na stronie internetowej Konkursu: www.off-konkurs.pl 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być grupy teatralne lub artyści indywidualni, działający na terenie Polski, poza teatrami instytucjonalnymi, którzy realizują własne, autorskie projekty artystyczne i społeczne, oraz samorządnie kształtują swoją drogę twórczą. W sposób szczególny Konkurs jest skierowany do grup i artystów prowadzących poszukiwania artystyczne o charakterze eksperymentalnym i innowacyjnym, a także wpisujących swoja działalność w kontekst społeczny, w którym funkcjonują.

2. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest zgłoszenie spektaklu, który miał premierę nie wcześniej niż 1 listopada 2021 roku. Spektakle uczestniczące we wcześniejszych edycjach Konkursu nie mogą być powtórnie zgłoszone. 

3. Każda grupa teatralna może zgłosić maksymalnie trzy spektakle.

4. Do Konkursu nie będą dopuszczane próby warsztatowe, czytania, słuchowiska, spektakle telewizyjne i spektakle funkcjonujące wyłącznie na nośnikach elektronicznych, oraz spektakle on-line. Akceptowane są spektakle, które miały otwarte pokazy przedpremierowe, jeśli grupa lub artysta uznaje je za zamkniętą całość. 

IV. Zgłoszenie spektakli konkursowych 

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje drogą elektroniczną oraz pocztową.

Zgłoszenie elektroniczne obejmuje: 

a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj: https://forms.gle/A5TybGa66YuVrrp56 

b. Przesłanie nagrania całości spektaklu oraz materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, inne) w wersji elektronicznej na konto Dropbox konkursu: https://www.dropbox.com/request/T82FntOKJc9zKOPysnbC

Zgłoszenie pocztowe jest również obowiązkowe i obejmuje przesłanie materiałów promocyjnych spektaklu (ulotki, plakaty, inne) na adres: 

Paulina Myśliwiec

Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego

ul. Jazdów 1

00-467 Warszawa

dopisek: konkurs 5. The Best Off 

3. Zgłoszenie spektaklu w ww. sposób jest równoznaczne ze zgodą na przekazanie nagrania spektaklu oraz materiałów promocyjnych do Archiwum Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie po zakończeniu procedury konkursowej.

4. Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 30 listopada 2022 roku. Spektakle, których premiera odbyła się w listopadzie oraz do 10 grudnia 2022 powinny wysłać zgłoszenie w regulaminowym terminie, jednak mogą dosyłać nagranie do 18 grudnia 2022 r.

5. W uzasadnionych przypadkach Operator Konkursu może przedłużyć termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu. 

V. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs składa się z trzech etapów:

a. do pierwszego etapu Konkursu kwalifikują się wszystkie spektakle, które zostały zgłoszone zgodnie z niniejszym Regulaminem.

b. do drugiego etapu Konkursu przechodzi co najmniej 10 spektakli wybranych przez pięcioosobowe jury na podstawie nadesłanych nagrań (ogłoszenie finalistów nastąpi w marcu 2023).

c. w trzecim etapie Konkursu jury ogląda na żywo wyłonione we wcześniejszym etapie propozycje, wybiera najlepszy spektakl niezależny i przyznaje pozostałe nagrody. 

VI. Obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik drugiego etapu Konkursu zobowiązany jest zgłoszone do Konkursu przedstawienie zagrać w okresie od 10 marca do 30 maja 2023 roku co najmniej czterokrotnie przy ustaleniu terminów prezentacji z Operatorem Konkursu.

2. Uczestnik drugiego etapu Konkursu zobowiązany jest przedstawić wszystkie terminy grań spektaklu nie później niż do dnia 30 marca 2023 roku.

3. Uczestnik drugiego etapu Konkursu zobowiązany jest umieścić na swojej stronie internetowej informacje o Konkursie zgodnie z identyfikacją wizualną dostarczoną przez Operatora Konkursu. 

VII. Nagrody

1. Nagrodą główną w Konkursie jest rekomendacja do zaproszenia i prezentacji wygranego przez jury spektaklu (zwanego dalej: Nagrodzonym) w co najmniej pięciu teatrach instytucjonalnych lub innego rodzaju instytucjach kultury (zwanych dalej: Partnerami Konkursu) w sezonie 2023/2024. Ostateczna lista Partnerów Konkursu zostanie ogłoszona najpóźniej 30 stycznia 2023 roku. 

2. Koszt dofinansowania jednorazowego pokazu spektaklu, jaki poniesie Partner Konkursu goszczący Nagrodzonego nie powinien przekroczyć 10.000 zł. (w tym koszty honorariów, transportu i noclegów). W przypadku, gdy koszt pokazu spektaklu będzie wyższy, różnicę pokrywa Nagrodzony.

3. Nagrodzony ma obowiązek przekazać każdemu z Partnerów Konkursu rzetelnie sporządzony i racjonalny kosztorys oraz rider spektaklu. Na jego podstawie odbędą się negocjacje między Nagrodzonym a Partnerami Konkursu, dotyczące kosztów i terminów prezentacji.

4. Jury Konkursu może rekomendować do nagrodzenia więcej niż jeden spektakl.

5. Jury Konkursu może przyznać dodatkowe indywidualne i zbiorowe nagrody finansowe. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Operator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn.

2. We wszystkich kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje będzie podejmował Operator Konkursu po konsultacji z Partnerami Konkursu.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.off-konkurs.pl. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród. 

IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Fundacja Teatr Nie-Taki Kontakt: – listownie na adres: Ul. Poleska 43/29, 51-354 Wrocław; przez e-mail: zgloszenia@off-konkurs.pl telefonicznie: 793 980 905.

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego „The Best Off” oraz archiwizacji materiałów o zgłoszonych spektaklach przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Rodzaj danych Dane jakie będziemy przetwarzać to:

imię i nazwisko, dane adresowe, adres mailowy i numer telefonu.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, wynikającej z zawarcia umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane będziemy przekazywać wyłącznie podmiotom niezbędnym do realizacji Konkursu.

Zapewnienie odpowiedniej ochrony danych

Państwa dane osobowe będą zabezpieczone przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających właściwy stopień ich zabezpieczenia.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

 

Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.