The Best Off

TBO_LOGO

REGULAMIN

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
NA NAJLEPSZY PROJEKT TEATRU NIEZALEŻNEGO ON-LINE

„The Best Off // On-line”

I. Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
a. wyłonienie, wyróżnienie najlepszych spektakli i projektów teatru niezależnego, które powstały w Sieci
b. wspieranie dokumentacji polskiego teatru niezależnego.

2. Cel Konkursu realizowany jest poprzez:
a. konkurs z szerokim naborem
b. system nagród i wyróżnień
c. działania wspomagające dokumentację teatru niezależnego prowadzone przez Organizatora.

II. Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu i podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Fundacja Teatr Nie-Taki,
z siedzibą przy ul. Poleskiej 43/29, 51-354 Wrocław.

2. Procedura konkursowa rozpoczyna się z chwilą umieszczenia Regulaminu Konkursu na stronie internetowej Konkursu: www.off-konkurs.pl.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być grupy teatralne lub artyści indywidualni, działający na terenie Polski, poza teatrami instytucjonalnymi, którzy realizują własne, autorskie projekty artystyczne i społeczne oraz samorządnie kształtują swoją drogę twórczą. W sposób szczególny Konkurs jest skierowany do grup i artystów prowadzących poszukiwania artystyczne o charakterze eksperymentalnym i innowacyjnym, a także wpisujących swoją działalność w kontekst społeczny, w którym funkcjonują.

2. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest zgłoszenie projektu teatralnego on-line, który miał premierę nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 roku.

3. Za “projekt teatralny on-line” Organizator uznaje wszelkie teatralne i dramatyczne formy twórczości on-line stanowiące odrębną i spójną całość, ze szczególnym uwzględnieniem form poszukujących i eksplorujących możliwości istnienia teatru poza sytuacją żywej i bezpośredniej współobecności aktorów i widzów. Do konkursu nie będą dopuszczane nagrania archiwalne oraz rejestracje zajęć warsztatowych.

4. Każda grupa teatralna może zgłosić maksymalnie dwa projekty teatralne.

IV. Zgłoszenie projektów teatralnych on-line do konkursu

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje drogą elektroniczną.

Zgłoszenie obejmuje wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj, w którym zawarty zostanie link do projektu teatralnego on-line (ważny do 31 grudnia 2020 roku).

2. Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 30 października 2020 roku. 

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator Konkursu może przedłużyć termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu.

4. Wszelkie pytania na temat zgłoszeń do Konkursu kierować należy na adres mailowy zgloszenia@off-konkurs.pl lub telefonicznie na numer 793 980 905.

V. Nagrody

1. Nagrodą główną w Konkursie jest tytuł Najlepszego Projektu Teatru Niezależnego On-line 2020, statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości 8000 zł. 

2. Jury Konkursu może przyznawać dodatkowe indywidualne i zbiorowe wyróżnienia.

VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.off-konkurs.pl. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród.

VII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływaniem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Fundacja Teatr Nie-Taki.

Kontakt – listownie na adres: Ul. Poleska 43/29, 51-354 Wrocław; przez e-mail: zgloszenia@off-konkurs.pl; telefonicznie: 793 980 905.

Cel przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na Najlepszy Projekt Teatru Niezależnego  On-line  „The Best Off // On-line” oraz archiwizacji materiałów o zgłoszonych spektaklach przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Rodzaj danych Dane jakie będziemy przetwarzać to:
imię i nazwisko, dane adresowe, adres mailowy i numer telefonu.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, wynikającej z zawarcia umowy.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane będziemy przekazywać wyłącznie podmiotom niezbędnym do realizacji Konkursu.

Zapewnienie odpowiedniej ochrony danych
Państwa dane osobowe będą zabezpieczone przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających właściwy stopień ich zabezpieczenia.

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.