The Best Off

TBO_LOGO

REGULAMIN

Regulamin Konkursu na Wsparcie Publikacji Elektronicznej związanej z Teatrem Niezależnym

Preambuła

Fundacja Teatr Nie-Taki ogłasza konkurs na projekt wydawniczy, którego celem jest wyłonienie i dofinansowanie koncepcji publikacji o teatrze niezależnym w formie e-booka. Konkurs ma charakter otwarty.

Warunki ogólne

 1. Celem Konkursu  jest wspieranie rozwoju refleksji poświęconej teatrowi niezależnemu w Polsce.
 2. Konkurs będzie wspierał szczególnie te projekty, które podejmują problematykę teatru niezależnego w szerszym kontekście opisu kultury, oraz zwracają uwagę na wartość społeczną nurtu.
 3. Konkurs jest otwarty na wszelkie formy publikacji i nie ogranicza się jedynie do  literatury badawczej. Z zainteresowaniem przyjęte zostaną tak rozprawy naukowe i monografie, jak również prace reporterskie, zbiory wywiadów, biografie literackie itp.
 4. Podstawowym kryterium wyboru projektów jest ich poziom merytoryczny i wartość poznawcza. Istotny będzie również aspekt popularyzatorski związany ze skierowaniem projektu do szerszego grona odbiorców.
 5. W Konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby, także nieposiadające stopnia naukowego i afiliacji instytucjonalnej.

 Przebieg Konkursu

 1.  Konkursu polega na wyłonieniu zwycięskiej koncepcji publikacji elektronicznej, która zostanie dofinansowana kwotą w wysokości 10.000 zł brutto
 2. O wyborze projektów decyduje trzyosobowe jury powołane przez Organizatora
 3. W ramach umowy na wsparcie projektu zwycięzca Konkursu zobowiązany będzie do stworzenia publikacji, oraz przygotowania jej do dystrybucji do 10 listopada 2021 roku. Przez 'stworzenie i przygotowanie do dystrybucji’ rozumie się: przygotowanie autorskiej treści, korektę, skład graficzny.
 4. Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora prawa autorskie do publikacji, w tym prawo do darmowej dystrybucji publikacji w internecie przez okres 12 miesięcy po jej wydaniu.
 5. Organizator Konkursu zobowiązuje się do wsparcia promocji i dystrybucji zwycięskiej publikacji na zasadach zawartych w umowie konkursowej. Możliwe jest również wsparcie wydawnicze publikacji przez Organizatora w ramach kwoty dofinansowania.

Termin Konkursu i sposób aplikowania

 1. Termin nadsyłania aplikacji upływa 12 grudnia 2020. Wyniki ogłoszone będą do 20 grudnia 2020.
 2. Formularze aplikacyjne należy nadsyłać na adres: redakcja@nietak-t.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: Konkurs Wydawniczy
 3. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest wypełnienie Formularz Konkursowego w poniższej formie:

I. DANE WNIOSKODAWCY

1. Imię i nazwisko
2. Adres do korespondencji
3. Numer telefonu
4. adres e-mail

II DOROBEK BADAWCZY/ DOŚWIADCZENIE AUTORSKIE

Autorskie CV – przebieg pracy naukowej: nazwa jednostki, specjalność, (jeśli dotyczy) informacje o pracach opublikowanych lub wykonanych, doświadczenie z zakresu badań i opisu teatru niezależnego

III. OPIS PROJEKTU
1. Ogólny konspekt projektu z uwzględnieniem celu, metody, przedmiotu i zakresu publikacji
2. Zakładany kształt wydawniczy (ilość stron, rodzaj fotografii i grafik, osoby zaangażowane w powstanie publikacji, ogólny kosztorys wydania publikacji)